Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

JUDr. Martin Machač

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde obhájil diplomovou práci na Katedře ústavního práva a politologie a získal magisterský titul v oboru Právo a právní věda.

Po ukončení studia vykonával právní praxi nejen jako koncipient v advokátní kanceláři, ale též jako notářský koncipient v renomované notářské kanceláři v Brně.

Po ukončení povinné praxe advokátního koncipienta složil advokátní zkoušku. V seznamu advokátů České advokátní komory v Praze je veden pod č. osvědčení 13558.

Na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obhájil rigorózní práci a získal titul doktora práv (JUDr.).

Získal certifikát University of Cambridge - International Legal English Certificate - ILEC (mezinárodní certifikát z právnické angličtiny). Složil rovněž Státní základní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.

Ve Společné advokátní kanceláři se zaměřuje zejména na spornou agendu, právo občanské, trestní a pracovní.

 

Publikační činnost:

MACHAČ, Martin a kol. Vyznejte se v pracovním právu: nezbytná příručka každého zaměstnance. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 144 s. ISBN 9788026502661. 

epravo.cz - Návrh na zápis sídla do veřejného rejstříku - co je nutno doložit? Článek je k dispozici zde

epravo.cz - Žaloba společenství vlastníků jednotek proti vlastníku jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku - průlom v rozhodovací praxi stran věcné příslušnosti soudů. Článek je k dispozici zde.

epravo.cz - Přihláška pohledávky známého zahraničního věřitele do insolvenčního řízení v ČR. Článek je k dispozici zde.

Bulletin advokacie 3/2010 - Vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem rozdělením budovy na jednotky v kontextu judikatury NS ČR

Bulletin advokacie 7-8/2009 - Listinná či elektronická podoba listin dokládaných k návrhu ve světle rejstříkové praxe

Ad Notam 2009, č. 1 K vybraným aspektům úpravy písemností

Ad Notam 2009, č. 2 Počátky notářství v Českých zemích

 

email: martin.machac@sakbrno.cz

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz