Právní služby efektivně, srozumitelně, s tradicí

Základní služby poskytované naší kanceláří

Občanské právo
- Nemovitosti
- Byty
- Nájmy
- Věcná břemena, zástavy, zajištění závazků
- Realizace zástav, veřejné dražby
- Smlouvy pojmenované i nepojmenované a vztahy z nich plynoucí
- Ochrana osobnosti
- Právo duševního vlastnictví
- Dědictví
- Restituce
- Pozemkové právo

Rodinné právo
- Vztahy mezi rodiči a dětmi
- Nezletilí, výživné
- Smlouvy manželské i předmanželské
- Rozvody manželství
- Vypořádání majetku po skončení manželství

Pracovní právo
- Vztahy z pracovního poměru a nároky z jeho neplatného skončení
- Pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru
- Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích a nároky z ní plynoucí

Obchodní právo
- Obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění
- Obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem
- Převody a nájmy podniku
- Frančíza, obchodní a distributorské řetězce
- Směnky, cenné papíry
- Kapitalizace pohledávek
- Nekalá soutěž
- Družstva

Korporační právo
- Zakládání obchodních společností
- Změny v obchodních společnostech
- Přeměny obchodních společností
- Koncernové právo
- Obchodní rejstřík - veškerá agenda
- Likvidace obchodních společností

Insolvenční právo
- Správa majetkové podstaty, zastupování insolvenčních správců, věřitelů, dlužníků
- Sepisy insolvenčních návrhů a návrhů na řešení úpadku
- Přihlášky pohledávek, oddělené uspokojení
- Spory insolvencí vyvolané - incidenční, excindační

Trestní právo
- Obhajoby ve všech trestních věcech a stádiích trestního řízení
- Řádné i mimořádné opravné prostředky
- Mladiství
- Vazby
- Zastupování proti státu s nároky na náhradu škody
- Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob

Správní právo
- Katastr nemovitostí - veškerá agenda
- Stavební právo včetně zastupování před stavebním úřadem
- Přestupky - veškerá agenda včetně zastupování v přestupkovém řízení
- Loterie
- Zastupování ve správním soudnictví

Veřejné zakázky
- Konzultace a sepisy listin pro zadavatele i uchazeče
- Zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Ústavní právo
- Sepisování ústavních stížností v civilních i trestních věcech
- Zastupování před Ústavním soudem

 

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem 

Advokáti vykonávající advokacii jako účastníci sdružení ve Společné advokátní kanceláři tímto informují klienty - spotřebitele o tom, že existuje možnost mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem, když tyto spory mimosoudně řeší Česká advokátní komora.

Podrobnější informace k uvedenému můžete nalézt přímo na stránkách České advokátní komory - www.cak.cz pod bannerem "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů".  

Novinky a oznámení

12. 5. 2017

Pořádáme školení pro klienty

Kolegové JUDr. Ludvík Ševčík a Mgr. Robert Pšenko přednášeli dne 10.5.2017 pro členy Spolku veřejně prospěšných služeb na téma zadávání veřejných zakázek a o Registru smluv. Pro více informací klikněte na nadpis této novinky.

Právní služby

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Obchodní právo
  • Korporační právo
 
  • Insolvenční právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Ústavní právo

Copyright © 2008 Společná advokátní kancelář.
Všechna práva vyhrazena.
Kobližná 19, 602 00 Brno
(OD Vichr, 7. patro)

tel. / fax: 542 134 273 / 542 218 044
e-mail : sekretariat@sakbrno.cz; info@sakbrno.cz