JUDr. Gabriela Bělochová

E-mail: gabriela.belochova@sakbrno.cz

JUDr. Gabriela Bělochová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, zde rovněž obhájila v oboru občanského práva rigorózní práci na téma „Bezdůvodné obohacení v kontextu smlouvy o dílo.“  

Praxi advokátního koncipienta vykonávala ve Společné advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátní zkoušky vykonává praxi jako samostatný advokát.

Právní služby poskytuje především v právu občanském a obchodním, klienty zastupuje v civilních i správních řízeních. Vzhledem ke generálnímu zaměření advokátní praxe má rovněž nemalé zkušenosti s obhajobou klientů v trestních věcech a smluvní agendou v občanském a korporátním právu.

Hovoří plynně anglicky, komunikativně ovládá francouzský jazyk a základy latiny.

Kontaktní formulář