Časopisecké články

Zápis sídla do veřejného rejstříku - co je nutno doložit?

Přečtěte si článek JUDr. Martin Machače, publikovaný na portálu EPRAVO.CZ: http://www.epravo.cz/top/clanky/zapis-sidla-do-verejneho-rejstriku-co-je-nutno-dolozit-95128.html Cílem článku je...

Dovolená jako nárok z neplatného skončení pracovního poměru

Sdílíme odkaz na článek naší kolegyně Mgr. Spirové, publikovaný na serveru EPRAVO.CZ: http://www.epravo.cz/top/clanky/dovolena-jako-narok-z-neplatneho-skonceni-pracovniho-pomeru-94108.html

Přihláška pohledávky známého zahraničního věřitele do insolvenčního řízení v ČR

Právní úprava Z pohledu právní úpravy je stěžejním předpisem upravujícím tuto problematiku Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000, o insolvenčním řízení (dále v textu jen Nařízení), které...

Ústavní stížnost v bagatelní věci

Ústavní stížnost v bagatelní věci, aneb divadelní představení pro předškolní věk, totiž většinou krátké a pořád stejné Dne 25. listopadu 2010 rozhodl Ústavní soud v řízení vedeném pod sp.zn. III....

Implicitní derogace - mýtus či realita

Původci tohoto článku si nekladou menšího cíle, než vzbuditi kritickou reakci z řad široké odborné veřejnosti. Zájem autorů se zaměřuje na zdánlivě toliko teoretickou otázku, a to zdali právní řád...

Vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem rozdělením budovy na jednotky v kontextu judikatury Nejvyššího soudu

Vztahy mezi spoluvlastníky jsou v mnoha případech značně komplikované, což leckdy platí i o soudních sporech, které ze vztahů jednotlivých spoluvlastníků mohou vyplývat. Tento článek je zaměřen na...

Střet zákona o daních z příjmů se zákonem o konkursu a vyrovnání při zpeněžování konkursní podstaty v roce 2001

I. úvod Tak jako jiné právní obory, rozrostla se během posledního roku i oblast finančního práva o řadu novel. V průběhu posledních měsíců jsem zaznamenal nesourodé názory na předmětnou...

Advokátní povinnost mlčenlivosti

Autoři : JUDr. Ludvík Ševčík, JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. ke stažení na adrese www.cak.cz

K elektronickému zadávání veřejných zakázek

Dne 12. 6. 2003 byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen jako tisk č. 363 návrh zákona o veřejných zakázkách, který Vláda České republiky schválila na svém zasedání konaném dne...

Regulace veřejné podpory - zákon o transparentnosti

Takříkajíc v tichosti vyšel pod číslem 319 v ročníku 2006 Sbírky zákonů Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory (dále jen „zákon"). Tento nový...

Náhrada nákladů řízení (§ 711/1/d o.z.)

V čísle 11-12, loňského ročníku Bulletinu advokacie byl publikován článek JUDr. Pavla Vrchy zabývající se situací, kdy žalobce - pronajímatel - dal žalovanému - nájemci - výpověď pro neplacení...


Kontaktní formulář