Služby

Občanské právo

- Nemovitosti
- Byty
- Nájmy
- Věcná břemena, zástavy, zajištění závazků
- Realizace zástav, veřejné dražby
- Smlouvy pojmenované i nepojmenované a vztahy z nich plynoucí
- Ochrana osobnosti
- Právo duševního vlastnictví
- Dědictví
- Restituce
- Pozemkové právo 

Rodinné právo

- Vztahy mezi rodiči a dětmi
- Nezletilí, výživné
- Smlouvy manželské i předmanželské
- Rozvody manželství
- Vypořádání majetku po skončení manželství 

Pracovní právo

- Vztahy z pracovního poměru a nároky z jeho neplatného skončení
- Pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru
- Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích a nároky z ní plynoucí

Obchodní právo

- Obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění
- Obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem
- Převody a nájmy podniku
- Frančíza, obchodní a distributorské řetězce
- Směnky, cenné papíry
- Kapitalizace pohledávek
- Nekalá soutěž
- Družstva

- Poradenství v souvislosti se zpracováním osobních údajů - GDPR

Korporační právo

- Zakládání obchodních společností
- Změny v obchodních společnostech
- Přeměny obchodních společností
- Koncernové právo
- Obchodní rejstřík - veškerá agenda
- Likvidace obchodních společností

Insolvenční právo

- Správa majetkové podstaty, zastupování insolvenčních správců, věřitelů, dlužníků
- Sepisy insolvenčních návrhů a návrhů na řešení úpadku
- Přihlášky pohledávek, oddělené uspokojení
- Spory insolvencí vyvolané - incidenční, excindační

Trestní právo

- Obhajoby ve všech trestních věcech a stádiích trestního řízení
- Řádné i mimořádné opravné prostředky
- Mladiství
- Vazby
- Zastupování proti státu s nároky na náhradu škody
- Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob

Správní právo

- Katastr nemovitostí - veškerá agenda
- Stavební právo včetně zastupování před stavebním úřadem
- Přestupky - veškerá agenda včetně zastupování v přestupkovém řízení
- Loterie
- Zastupování ve správním soudnictví

Veřejné zakázky

- Konzultace a sepisy listin pro zadavatele i uchazeče
- Zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Ústavní právo

- Sepisování ústavních stížností v civilních i trestních věcech
- Zastupování před Ústavním soudem


Kontaktní formulář