JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1995. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oboru obchodní právo.
Postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze v oborech občanské a obchodní právo zakončil v roce 2001 obhajobou disertační práce v oboru obchodního práva.
Advokátem je od roku 1999, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod číslem 4739.

Je autorem článků v odborném tisku a publikací.

články v periodikách:
- Konkursní noviny
- Obchodní právo
- Bulletin advokacie
- Vztahy funkce jednatele s jinými vedoucími posty ve společnosti s ručením omezeným, Právní fórum, ročník 2005, číslo 1, str. 35
- Správce konkurzní podstaty a úprava DPH, Právní fórum, ročník 2005, číslo 4, str. 147

knižní publikace:
- Obchodní právo, ASPI, a.s., Praha 2005 (spoluautor)
- Vzory obchodních smluv a podání, ASPI, a.s., Praha 2005

monografie: 
- Společnost s ručením omezeným, vydalo nakladatelství Prospektrum, s.r.o., Praha 2001
přednášková činnost (Právnická fakulta UP Olomouc)

specializace:
- obchodní právo
- občanské právo
- konkurs a vyrovnání, insolvenční řízení 

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. je činný jako insolvenční správce a je Prezidentem Asociace insolvenčních správců.

  • IČ: 66242673
  • DIČ: CZ7207093960

Kontaktní formulář