Zákon o registru smluv

Legislativní novinka v podobě účinnosti zákona o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč.

Tedy platí, že všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem, mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50.000,-Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat jinak nenabudou účinnosti. 

Současně si Vás dovolujeme v těchto souvislostech upozornit, že v případě, kdy k uveřejnění smlouvy nedojde ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že tato smlouva je zrušena od počátku. Za smlouvu ve výše uvedeném smyslu nebude považován pouze oběma stranami podepsaný dokument nesoucí název „smlouva" či „dohoda," nýbrž i objednávka a její následná akceptace. 

V souvislosti se shora uvedeným tedy doporučujeme do případných smluvních ujednání zakotvit závazek povinného subjektu výše uvedeného, jehož obsahem bude povinnost ke zveřejnění obsahu sjednané smlouvy, a to bezodkladně po uzavření smlouvy.

V případě jakýchkoliv nejasností ve shora uvedené právní věci se na nás můžete kdykoli obrátit.

V Brně dne 15. června 2016


Společná advokátní kancelář

JUDr. Ludvík Ševčík ml.
advokát

JUDr. Filip Králík
advokátní koncipient

Kontaktní formulář